افزودن به سبد خرید مدرس : استاد میوه چی کد محصول : 200 قیمت محصول : 95,000 تعداد جلسات : 17 تعداد لوح فشرده : 9 انتشارات : پرواز کنکوری ها

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد همدانی کد محصول : 197 قیمت محصول : 80,000 تعداد جلسات : 15 تعداد لوح فشرده : 8 انتشارات : پرواز کنکوری ها

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد فراهانی کد محصول : 196 قیمت محصول : 90,000 تعداد جلسات : 8 تعداد لوح فشرده : 8 انتشارات : پرواز کنکوری ها

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد فراهانی کد محصول : 195 قیمت محصول : 80,000 تعداد جلسات : 14 تعداد لوح فشرده : 7 انتشارات : پرواز کنکوری ها

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد فراهانی کد محصول : 193 قیمت محصول : 90,000 تعداد جلسات : 16 تعداد لوح فشرده : 8 انتشارات : پرواز کنکوری ها

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد فراهانی کد محصول : 1025 قیمت محصول : 55,000 تعداد جلسات : 3 تعداد لوح فشرده : 3 انتشارات : پرواز کنکوری ها  

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد امید فراهانی کد محصول : 1023 قیمت محصول : 90,000 انتشارات : پرواز کنکوری ها تعداد جلسات : 9 تعداد لوح فشرده :9 در این مجموعه خواهید دید: مفاهیم تشریحی(ریزنگری کتاب)+تخصصی مندلی+تخصصی جمعیت+پایان ژنتیک(تخصصی گیاهی)

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد امید فراهانی کد محصول : 1021 قیمت محصول : 120,000 انتشارات : پرواز کنکوری ها تعداد جلسات : 14 تعداد لوح فشرده : 12

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد امید فراهانی کد محصول : 1024 قیمت محصول : 60,000 انتشارات : پرواز کنکوری ها تعداد جلسات : 4 تعداد لوح فشرده : 4

موضوعات: زیست

افزودن به سبد خرید مدرس : استاد فراهانی کد محصول : 194 قیمت محصول : 95,000 انتشارات : پرواز کنکوری ها تعداد جلسات : 16 تعداد دی وی دی : 8

موضوعات: زیست