در این مجموعه تمامی تکنیک های حل تست، ترجمه و تعریب همراه با کمک قواعد عربی همراه با حل تکنیکی تمامی تست های ترجمه و تعربیب و درک مطلب توسط استاد کشاورز صدر تدریس شده است.