در این مجموعه تمامی لغات پر تکرار زبان انگلیسی با شیوه آموزش در متن مطرح شده است. همچنین حل تست های کنکور برای هر لغت در این مجموعه توسط استاد خزائی انجام شده است.